W sytuacji gdy przydomowa oczyszczalnia ścieków jest wykonana zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz we właściwy sposób eksploatowana nie ma potrzeby podłączenia urządzenia do sieci kanalizacji miejskiej. Na ten temat mówi ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.
W przypadku gdy wystąpią problemy z przyłączeniem do budowanej kanalizacji, a mają Państwo warunki, żeby wybudować oczyszczalnię to warto rozważyć to rozwiązanie. Przepompownia jest często sporym wydatkiem, dlatego najlepiej przeprowadzić analizę kosztów i przedstawić ją w urzędzie, uzasadniając, że zgodnie z wymienioną ustawą zastosowanie przepompowni jest nieuzasadnione ekonomicznie.
Fragment ustawy, na który mogą się Państwo powołać: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez (...) 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe”.

3

 

Nie ma Pan takiego obowiązku. Niewielkie oczyszczalnie, które nie produkują więcej niż 5 m3 ścieków na dobę nie wymagają uzyskania takiej zgody. Pozwolenie Sanepidu i Ochrony Środowiska jest potrzebne tylko w przypadku budowy oczyszczalni o przepustowości ponad 5 m3/dobę.
Możliwe, że osoby które udzielały Panu informacji nie znają nowych przepisów. Rozporządzenie z 1994 r. rzeczywiście nakładało obowiązek uzgadniania budowy minioczyszczalni w Sanepidzie (w sytuacji gdy ilość produkowanych ścieków była większa niż 2 m3/dobę). W najnowszym (obecnie obowiązującym) rozporządzeniu brak jest takiego zapisu. W razie problemów proszę się powołać na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a dokładnie na treść rozdziału 5. „Przyłączenia do sieci zewnętrznych” (§ 26-30).

 

Może Pani odprowadzać ścieki do rowu melioracyjnego po spełnieniu określonych warunków. Konieczne są:

  • uzyskanie zgody właścicieli rowu melioracyjnego – gminy, melioracji, zarządu dróg czy nawet sąsiadów – wszystkich osób i instytucji, których rów dotyczy,
  • wystąpienie do urzędu o pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie ścieków do rowu (należy przedstawić projekt oczyszczalni, który spełnia także wymagania operatu wodno-prawnego).

Decydując się na takie rozwiązanie musi się Pani jednak liczyć z pewnymi konsekwencjami, m.in. z badaniem próbek oczyszczanych ścieków co najmniej 2 razy w ciągu roku, a czasem również z niespodziewaną kontrolą. Dlatego najlepiej decydować się na takie oczyszczalnie, które bardzo dokładnie oczyszczają ścieki, żeby uniknąć ewentualnych problemów.

 

Nie ma takiej możliwości, bo woda deszczowa przeciąża hydraulicznie oczyszczalnię oraz zaburza procesy oczyszczania ścieków, jakie zachodzą w urządzeniu. Jednak istnieją sposoby na wykorzystanie deszczówki. Można ją zbierać w specjalnych pojemnikach oraz stosować, np. do podlewania roślin czy do mycia samochodu.

5

 

Tak, jest to konieczne. Dlaczego? Badania wskażą czy grunt cechuje dobra przepuszczalność oczyszczonych ścieków, a także pozwolą określić czy lustro podziemnej wody jest na właściwym poziomie (powinno się znajdować co najmniej 150 cm pod zaplanowaną nitką drenarską).