10

 

Zanim przystąpimy do planowania i budowy przydomowej oczyszczalni ścieków powinniśmy określić szereg czynników, np. ile osób będzie z niej korzystało, jaki jest poziom wód gruntowych oraz rodzaj gruntu, na którym ma zostać postawiona. Musimy zaplanować miejsce, do którego w razie potrzeby będzie można dojechać pojazdem asenizacyjnym oraz zadbać o to, by rozmieszczenie oczyszczalni było zgodne z prawem. Najlepiej przeprowadzić badania geologiczne, podczas których zostanie określone jak ma funkcjonować oczyszczalnia.

11

 

Tania oczyszczalnia (np. drenażowa lub pakietowa) zajmuje duży teren (nawet ok. 100 m2). Gdy ją zbudujemy to duża część działki zostanie wyłączona z użytku i nie będziemy mogli wykorzystać jej pow. do posadzenia drzewek, wybudowania drogi czy pomieszczeń gospodarczych. Stosowane w taniej oczyszczalni technologie nie pozwalają na wyeliminowanie brzydkich zapachów i konieczne jest poświęcenie czasu na jej konserwację. Raz z miesiącu trzeba dodawać do niej specjalne biopreparaty, co jakiś czas płukać nitki drenażu i min. 2 razy w roku kosz filtracyjny.
Z kolei oczyszczalnie z drenażem indran i biologiczne z osadem czynnym są droższe, ale mają bardzo małą pow. zabudowy. Przemieniają ściek w bezbarwną i bezwonną wodę, a urządzenie może funkcjonować przez ok. 20 lat, więc koszty wykonania będą się zwracać.
Podczas budowy powinniśmy zadbać o prawidłową lokalizację wylotów instalacji. Powinny być one zlokalizowane w miejscu, w którym planujemy montaż oczyszczalni, Sugerujemy zastosowanie rury wylotowej o przekroju 110 i umieszczenie jej ok. 30-40 cm pod poziomem planowanego terenu. Pion wentylacyjny wprowadzamy na dach przy rurze i średnicy 110.

6

 

W przypadku przydomowych oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/dobę wystarczy na miesiąc przed rozpoczęciem prac budowlanych dokonać zgłoszenia w Starostwie Powiatowym. Do dokumentów należy dołączyć mapki z obrysem sytuacyjnym i opisem urządzeń, formularz zgłoszeniowy, certyfikaty oczyszczalni oraz akt własności nieruchomości. Warto też zadbać o sporządzenie dobrej dokumentacji technicznej urządzenia. Jeżeli Starostwo nie wyrazi sprzeciwu wobec budowy to można ją rozpocząć (czas upoważnienia trwa 2 lata). Jeśli jednak posiadamy przydomową oczyszczalnię o przepustowości większej niż 5 m3/dobę to konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

7

 

Co powinniśmy zrobić, żeby zgłosić budowę przydomowej oczyszczalni ścieków? Na początek udać się do starostwa i przekonać się, czy możemy wybudować oczyszczalnię na naszym terenie (niektóre obszary mogą być wyłączone z takiej działalności). Gdy uzyskamy informację, że jest taka możliwość powinniśmy wykonać mapkę ze schematem instalacji (jej narysowanie warto zlecić firmie InterProgress). Kolejno trzeba przygotować oraz przedłożyć w wydziale budownictwa w Starostwie Powiatowym następujące dokumenty: potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością, deklaracje zgodności i certyfikaty, dokumentację techniczną oczyszczalni oraz oczywiście uzupełniony formularz zgłoszenia budowy oczyszczalni ścieków.
Należy również pamiętać o tym, że żeby odprowadzać ścieki do wód powierzchniowych konieczna jest zgoda właściciela wód. Gdy oczyszczalnia ma być zlokalizowana niedaleko budynku usługowego potrzebne jest pozwolenie wodno–prawne.

12

 

Zanim zdecydujemy się na daną oczyszczalnię powinniśmy sprawdzić układ okolicznych budynków oraz poznać plany z nimi wiązane, ponieważ mogą wpłynąć na wybór oczyszczalni. Niezwykle ważne jest to, żeby zbiorniki znajdowały się w odpowiedniej odległości:

  • od budynków mieszkalnych – 5 m,
  • od granicy działki i ulicy – 2 m,
  • od magazynów z produktami spożywczymi – 15 m.

We wsiach studnie są wykorzystywane do dostarczania wody pitnej. W takich miejscach trzeba zorganizować strefę ochronną mierzącą 30 m: stanowiącą gwarancję, że woda nie zostanie zanieczyszczona i wciąż będzie zdatna do spożycia.

8

 

Podczas budowy powinniśmy zadbać o prawidłową lokalizację wylotów instalacji. Powinny być one zlokalizowane w miejscu, w którym planujemy montaż oczyszczalni, Sugerujemy zastosowanie rury wylotowej o przekroju 110 i umieszczenie jej ok. 30-40 cm pod poziomem planowanego terenu. Pion wentylacyjny wprowadzamy na dach przy rurze i średnicy 110.
Strefa ochronna powinna mierzyć 30 m.

9

 

Warunki, na jakich jest to możliwe określa Ministerstwo Środowiska. Ścieki muszą zostać odseparowane od najwyższego użytkowego poziomu wód podziemnych warstwą gruntu o miąższości wynoszącej min. 1,5 m). Jeśli ten wymóg nie jest spełniony to dobrym pomysłem będzie odprowadzanie ścieków przez przepompownię, dzięki zastosowaniu której będzie zachowana wymagana odległość.
Więcej o warunkach, jakie trzeba spełnić żeby móc odprowadzać ścieki do gruntu znajdziecie Państwo w rozporządzeniach Ministerstwa Infrastruktury. Informacji na ten temat udzielają także Starostwa Powiatowe.